باخودت حرف بزن....
وقتی تکنولوژِی تنهایی را به تو یاد آور می شود....
چت ویت یور سلف!!!!